| Home |  Aanmelden |  Account aanmaken
 
Assortiment

Algemene (leverings)voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Displaybaas en op alle met Displaybaas aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2

Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Displaybaas is ingestemd.

1.3

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Displaybaas in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6

Displaybaas behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7

Door het gebruik van de internetsite van Displaybaas en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8

Displaybaas is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.


Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1

Alle aanbiedingen van Displaybaas zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2

Displaybaas behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De klant en Displaybaas komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden. De elektronische bestanden van Displaybaas gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Displaybaas garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1

Alle door Displaybaas vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De prijzen voor klanten met een zogenaamde groothandelstatus zijn geldig onder voorbehoud van een minimale besteding van 100 euro per order (excl. verzendkosten).

3.2

De hoogte van de verzend- en administratiekosten staan op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6

Bij bestellingen via de internetsite kan alleen vooraf worden betaald: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op NL19RABO0154983500†ten name van Displaybaas te Veenendaal, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.†


Artikel 4 Levering

4.1

Displaybaas heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4.5

Displaybaas is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door TNT Post.


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1

De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Displaybaas verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Displaybaas zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht

6.1

De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Displaybaas daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Displaybaas de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Displaybaas te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4

Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Displaybaas zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant aan Displaybaas betaalde, onder aftrek van de verzend- en administratiekosten.

6.5

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.


Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1

Displaybaas geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.2

Displaybaas is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Displaybaas . Displaybaas is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3

Indien Displaybaas , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4

Het is mogelijk dat Displaybaas op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Displaybaas is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Artikel 8 Overmacht

8.1

In geval van overmacht is Displaybaas niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Displaybaas , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.

9.3

Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Displaybaas , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Displaybaas vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.†
  • het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.†
  • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2

Displaybaas neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3

Displaybaas verstrekt geen klantgegevens aan derden.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 12 Diversen

12.1

Displaybaas is gevestigd te Veenendaal, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 18083432.

12.2

Gelieve alle correspondentie te zenden aan Displaybaas , Moerasmos 27, 3904 BV te Veenendaal, of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3

Wanneer door Displaybaas gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Displaybaas deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Terug
Laatste Nieuws

Archief

Informatie

 
Parse Time: 0.283 - Number of Queries: 46 - Query Time: 0.139223552429